مقايسه اثربخشی زوج درمانی هيجانمدار و شناختی – سيستمی گاتمن بر هماهنگی زناشويی زوجهای متعارض
، مختار عارفی – نوشين اصالحی
، سعيده السادات حسينی-
، حسن اميری –
چکیده مقاله:
زمينه: یکی از نابهنجاریهای زناشویی که موجبات مشکلات روانی، بی تفاوتی و طلاق زوجین می شود، تعارض زناشویی و در نتیجه عدم هماهنگی بین زوجین است.
اثربخشی رویکردهای هیجان مدار و شناختی – سیستمی گاتمن بر متغیرهای مختلفی تایید شده است اما هماهنگی زناشویی مورد غفلت واقع
شده است.
هدف: هدف این پژوهش تعیین و مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و شناختی – سیستمی گاتمن بر هماهنگی زوجهای متعارض بود.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زوجهای متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی خصوصی منطقه 2و 5 شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند. از این جامعه، 60 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در سه گروه

21 نفری( آزمایشی) 1 و 2 و گواه جایگزین شدند؛ برای هر سه گروه پیش آزمون پرسشنامه
هماهنگی زناشویی (زو و لای، 2004 )اجرا شد، سپس طرح مداخله زوجدرمانی هیجان مدار جانسون برای گروه آزمایشی 1و زوجدرمانی سیستمی گاتمن برای گروه آزمایش 2 اجرا شد
اما برای گروه گواه، هیچگونه مداخله ای اعمال نشد؛ نتایج با روش آنالیز کواریانس در سطح 5 درصد تحلیل شد.
يافته ها: نتایج آنالیز کواریانس نشان داد که هر دو زوج درمانی هیجانمدار و سیستمی بر افزایش هماهنگی زوجین متعارض تا ثیر معنی داری دارند
نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد که اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار بیشتر از زوجدرمانی سیستمی است )
نتيجه گيری: می توان به منظور افزایش بهتر هماهنگی زناشویی از رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بهره جست.
كليدواژه ها: زوج درمانی، هیجانمدار، شناختی – سیستمی، هماهنگی زناشویی، تعارض زناشویی

خانواده درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این زمینه را پر کنید
این زمینه را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست