مینا مجتبایی-هایده صابری- عزیزه علیزاده
فصلنامه علمی پژوهشی سلامت – بهار 1394
نتیجهگیری و بحث
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش
طرحواره های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد
جنسی زنان متأهل بود. با توجه به این هدف،
پرسشنامه های مرتبط در اختیار افراد نمونه
قرارداده شد و پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج
پژوهش نشان داد، تصویر بدنی با کارکرد جنسی
مرتبط است، همچنین، در میان خرده مقیاسهای
تصویر بدنی، نگرش کلی فرد نسبت به بدن شامل
جنس، وزن، صدا، ساختمان بدن و … ارتباط
قوی تری با کارکرد جنسی داشت. طرحواره های
جنسی پرشور ـ رمانتیک و خجالتی ـ محتاط با
کارکرد جنسی ارتباط معنی داری دارند؛ اما
طرحواره جنسی صریح ـ باز هیچ ارتباط
معنی داری با کارکرد جنسی نداشت و
طرحواره های جنسی و تصویر بدنی، کارکرد
جنسی زنان را پیش بینی می کنند. علاوه بر
یافته های فوق، یافته های دیگری مبنی بر
همبستگی مثبت طرحواره جنسی پرشور ـ
عاشقانه و همبستگی منفی طرحواره خجالتی ـ
محتاط با رضایت بدنی به دست آمد. نتایج
پژوهش حاضر، به قدرت طرحواره های جنسی
پرشور ـ عاشقانه و خجالتی ـ محتاط و تصویر
بدنی در پیش بینی کارکرد جنسی اشاره دارد.
به عبارت دیگر، زنانی که دیدگاه های مثبتی به
مسائل جنسی و روابط عاشقانه دارند و تصویر
بدنی مثبت دارند، کارکرد جنسی مطلوبی از خود
نشان می دهند؛ اما زنانی که طرحواره های منفی
خجالتی ـ محتاط و تصویر بدنی ضعیفی دارند،
در روابط جنسی نیز کارکرد ضعیفی از خود نشان
میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این زمینه را پر کنید
این زمینه را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست